www.tunis.co.il

תמונת השבוע 30

יסמין

בתמונת השבוע,אנחנו רואים מוכר יסמין.האיש,מבעוד

יום הוא קוטף פרחי יסמין (או יסמין פולי הנקרא "פ'ל") שזה

כמו היסמין יותר עבה וריח מהביל. הוא קושר אותם לזרים קטנים

משחיל אותם לשרוכים מקנה סוף ומוכר אותם בבתי-קפה לאנשים

מקובל מאוד שגבר יושב בבית-קפה , קונה זר (משמום) ו"מתענג" עליו

ברוך - בורא מיני בשמים


לעמוד הראשי

לתמונות השבוע שהופיעו עד כה

 הכנת היסמין